About Blue Card ที่มาของความสุข

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

  1. สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้จากการซื้อสินค้า/บริการ ตามที่ ปตท. กำหนด ดังนี้
   • ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
    1. - กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ : เติมน้ำมันครบทุก 1 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    2. - ดีเซลพรีเมี่ยม : เติมน้ำมันครบทุก 2 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    3. - ดีเซล : เติมน้ำมันครบทุก 4 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    4. - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 400 ลิตร/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 2 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 100 ลิตร
    5. - การสะสมคะแนนในแต่ละครั้ง สามารถสะสมได้โดยการเติมน้ำมัน 1 รายการ / รถ 1 คัน / 1 ใบเสร็จ
    6. - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณจำนวนน้ำมันที่ไม่เต็มลิตร
    7. - สะสมคะแนนได้เฉพาะกรณีเติมน้ำมันใส่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น
    8. - ขอสงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนในกรณีเติมน้ำมันเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ หรือกิจการใดๆ
   • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
    1. - ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเฉพาะที่จุดจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และภายในร้านสะดวกซื้อ Jiffy ครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    2. - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน
    3. - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    4. - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับศูนย์บริการ ProCheckและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ตั้งอยู่นอกสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
   • ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
    1. - ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    2. - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
    3. - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    4. - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าในกลุ่มเบเกอรี่ และสินค้าบางรายการ
   • ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy) / ร้านจิฟฟี่พลัส ซูเปอร์มาร์เก็ต (Jiffy Plus Supermarket) / ร้านจิฟฟี่ซูเปอร์ เฟรชมาร์เก็ต (Jiffy Super Fresh Market) / ร้านสะดวกซื้อจอย (Joy)
    1. - ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    2. - ร้านจิฟฟี่พลัส ซูเปอร์มาร์เก็ต (Jiffy Plus Supermarket) และร้านจิฟฟี่ซูเปอร์ เฟรขมาร์เก็ต (Jiffy Super Fresh Market) :บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 15,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา
    3. - ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy)/ ร้านสะดวกซื้อจอย (Joy) :บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
    4. - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    5. - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าที่ได้รับส่วนลดพิเศษจากการขายส่ง (Wholesale)
    6. - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับ บุหรี่ บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน บัตรเงินสด คูปองน้ำมัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด น้ำมันและน้ำตาลประกอบอาหาร และสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
   • ร้านแด๊ดดี้ โด (Daddy Dough)
    1. - ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    2. - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา
     ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
    3. - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    4. - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
   • ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto
    1. - ซื้อสินค้า/บริการ ครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    2. - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 30,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 2 ครั้ง/วัน/สาขา
    3. - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
  2. คะแนนสะสมที่ได้รับในวันที่ซื้อสินค้า/บริการ สามารถนำไปใช้ได้ในวันถัดไป
  3. สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสม สำหรับการซื้อที่เกินเงื่อนไขของแต่ละสินค้า ตามที่ ปตท. กำหนด
  4. คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า/บริการ โดยกำหนดรอบการตัดคะแนนสะสมที่หมดอายุปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน
   และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

   1. 4.1 คะแนนสะสมที่อายุครบ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน ของปีนั้น
    เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน 2556 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
   2. 4.2 คะแนนสะสมที่อายุครบ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น
    เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม 2556 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
  5. คะแนนสะสมของบัตรแต่ละใบไม่สามารถโอนหรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของบัตรใบอื่นได้
  6. ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการบันทึกเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้สมาชิกติดต่อ PTT Contact Center โทร.1365 ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงสลิปบัตรสะสมคะแนนหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันว่ามีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การให้คะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ปตท. และสงวนสิทธิ์การใช้สลิปบัตรเครดิตเป็นหลักฐานยืนยัน เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
  7. สงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนย้อนหลังในกรณีที่ ปตท. ตรวจสอบแล้วพบว่า สถานีบริการน้ำมันหรือร้านค้าไม่เข้าร่วมโครงการ เครื่องรับบัตรใช้งานได้ปกติ หรือ สมาชิกลืมแสดงบัตรแก่พนักงานก่อนชำระเงินค่าสินค้า/บริการ
  8. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้จาก สลิปบัตรสะสมคะแนน เว็บไซต์ www.pttbluecard.com หรือ แอพพลิเคชั่น PTT Blue Card บน iOS และ Android
  9. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/ยกเลิกคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า