About Blue Card ที่มาของความสุข

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

 1. สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้จากการซื้อสินค้า/บริการ ตามที่ ปตท. กำหนด ดังนี้
  1. 1.1 ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
   1. - กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ : เติมน้ำมันครบทุก 1 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
   2. - กลุ่มดีเซล : เติมน้ำมันครบทุก 10 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
   3. - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 400 ลิตร/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 2 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 100 ลิตร
   4. - การสะสมคะแนนในแต่ละครั้ง สามารถสะสมได้โดยการเติมน้ำมัน 1 รายการ / รถ 1 คัน / 1 ใบเสร็จ
   5. - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณจำนวนน้ำมันที่ไม่เต็มลิตร
   6. - สะสมคะแนนได้เฉพาะกรณีเติมน้ำมันใส่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น
   7. - ขอสงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนในกรณีเติมน้ำมันเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ หรือกิจการใดๆ
  2. 1.2 ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
   1. - ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเฉพาะที่จุดจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และภายในร้านสะดวกซื้อ Jiffy ครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
   2. - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน
   3. - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
   4. - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับศูนย์บริการ ProCheck และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ตั้งอยู่นอกสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
  3. 1.3 ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
   1. - ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
   2. - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
   3. - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
   4. - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าในกลุ่มเบเกอรี่ และสินค้าบางรายการ
  4. 1.4 ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy)
   1. - ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และเมื่อซื้อสินค้าครบทุก 60 บาท จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 3 คะแนน
   2. - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
   3. - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
   4. - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าที่ได้รับส่วนลดพิเศษจากการขายส่ง (Wholesale)
   5. - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับ บุหรี่ บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน บัตรเงินสด คูปองน้ำมัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และสินค้าบางรายการ
  5. 1.5 ศูนย์บริการ พีทีที ฟิตสเตชั่น (PTT FitStation)
   1. - ซื้อสินค้า/บริการ ครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
   2. - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 30,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 2 ครั้ง/วัน /สาขา
   3. - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
 2. คะแนนสะสมที่ได้รับในวันที่ซื้อสินค้า/บริการ สามารถนำไปใช้ได้ในวันถัดไป
 3. สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสม สำหรับการซื้อที่เกินเงื่อนไขของแต่ละสินค้า ตามที่ ปตท. กำหนด
 4. คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า/บริการ โดยกำหนดรอบการตัดคะแนนสะสมที่หมดอายุปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน
  และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

  1. 4.1 คะแนนสะสมที่อายุครบ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน ของปีนั้น
   เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน 2556 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
  2. 4.2 คะแนนสะสมที่อายุครบ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น
   เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม 2556 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 5. คะแนนสะสมของบัตรแต่ละใบไม่สามารถโอนหรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของบัตรใบอื่นได้
 6. ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการบันทึกเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้สมาชิกติดต่อ PTT Contact Center โทร.1365 ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงสลิปบัตรสะสมคะแนนหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันว่ามีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การให้คะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ปตท. และสงวนสิทธิ์การใช้สลิปบัตรเครดิตเป็นหลักฐานยืนยัน เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
 7. สงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนย้อนหลังในกรณีที่ ปตท. ตรวจสอบแล้วพบว่า สถานีบริการน้ำมันหรือร้านค้าไม่เข้าร่วมโครงการ เครื่องรับบัตรใช้งานได้ปกติ หรือ สมาชิกลืมแสดงบัตรแก่พนักงานก่อนชำระเงินค่าสินค้า/บริการ
 8. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้จาก สลิปบัตรสะสมคะแนน เว็บไซต์ www.pttbluesociety.com หรือ แอพพลิเคชั่น PTT Blue Card บน iOS และ Android
 9. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/ยกเลิกคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า