About Blue Card ที่มาของความสุข

เงื่อนไขการใช้บัตร PTT Blue Card

  1. ใช้เมื่อซื้อสินค้า/บริการตามที่ ปตท. กำหนด ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. และ/หรือ ร้านค้า ที่ร่วมรายการ
  2. โปรดแสดงบัตรก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งเพื่อสะสมหรือแลกคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  3. บัตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อประกอบธุรกิจ หรือกิจการใดๆ
  4. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตน้ำมันนิติบุคคลของ ปตท. ทุกประเภท (เช่น PTT Fleet Card, Energy Card, Synergy Card)
  5. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายบางรายการที่ ปตท. กำหนด
  6. บัตรไม่มีวันหมดอายุ จนกว่า ปตท. จะยกเลิก
  7. สมาชิกสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรได้ที่ เว็บไซต์ www.pttbluecard.com หรือ แอพพลิเคชั่น PTT Blue Card บน iOS และ Android
  8. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า